Volvo Financial Services (VFS, meie) jaoks on andmekaitse ja konfidentsiaalsus väga olulised. Volvo kontserni kuuludes on meie põhimõte järgida kõiki kehtivaid õigusakte igas riigis, kus tegutseme, sealhulgas muidugi ka andmekaitseseadust.

See deklaratsioon kinnitab, et oleme endale võtnud kohustuse järgida alljärgnevaid andmekaitse aluspõhimõtteid.
   
Teeme asjakohaseid jõupingutusi, et VFSi töödeldavate isikuandmete korral tagada järgmist:

 

  • Neid töödeldakse õigusakte järgides ja teid kui andmesubjekti arvestades õiglaselt ja läbipaistvalt.  See on seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte.

  • Neid kogutakse kindlal, selgel ja õiguspärasel eesmärgil ega töödelda hiljem viisil, mis nendele eesmärkidele ei vasta.  See on eesmärgi piiratuse põhimõte.

  • Need on asjakohased, põhjendatud ja piirnevad sellega, mis on töötlemise eesmärgi jaoks vajalik.  See on võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte.

  • Need on täpsed ja vajadust mööda ajakohastatud. Rakendame kõiki mõistlikke meetmeid, et kustutada või parandada kõik töötlemiseesmärgi jaoks ebatäpsed isikuandmed kohe, kui meile on teatatud või oleme muul viisil sellest teada saanud.  See on täpsuse põhimõte.

  • Neid hoitakse sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada vaid seni, kuni seda on vaja selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid kasutatakse, kui seadusega ei ole teisiti lubatud või ette nähtud.  See on talletamise piiratuse põhimõte.

  • Neid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase konfidentsiaalsuse, sealhulgas kaitse volitamata või ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades sobivaid tehnilisi või organisatsioonilisi meetmeid.  See on terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte.

Samuti kinnitame, et kohustume järgima kehtivaid seadusi tundlike (või eri kategooriate) isikuandmete töötlemise kohta ja isikuandmete edastamise kohta teise riiki kui see, kus need algselt koguti.
  
Eespool nimetatud põhimõtete järgimise kohustust rakendatakse erinevates siseprotsessides ja süsteemides, sealhulgas jälgitakse üldiselt järgmist:
    
Teatamine ja nõusolek
Informeerime teid, mis liiki ja millisel eesmärgil andmeid kogutakse. Kui nende töötlemiseks on vaja nõusolekut, küsime seda teilt selgelt ja ühetähenduslikult.  Teil on õigus juba antud nõusolek igal ajal tühistada, kuid enne tühistamist antud nõusoleku alusel töödeldud andmeid loetakse endiselt seaduslikeks.
     
Juurdepääs
Te saate juurdepääsu oma isikuandmetele, kui esitate meile kirjaliku taotluse. Samuti on teil võimalik taotleda oma isikuandmete parandamist, muutmist või kustutamist, kui meie käsutuses olevad andmed on ebatäpsed, aegunud, ei ole enam asjakohased või vajalikud esialgsete või nende ärieesmärkide jaoks, milleks nõusolek anti.  Juurdepääsu, muutmise jms eest võime küsida tasu, kuid see ei saa olema märkimisväärne.  Tavaliselt vastame kirjalikule juurdepääsutaotlusele 30 päeva jooksul. Erandjuhtudel võime juurdepääsu ka piirata, kui see rikuks teiste isikute seaduslikke õigusi või kui juurdepääsu võimaldamise tülikus või kulu ei ole konkreetsel juhul vastavuses privaatsuse rikkumise ohuga.

Kaitse ja heastamine  
Kui teil on kaebus selle kohta, kuidas VFS on teie isikuandmeid töödelnud, tuleb see saata kirjalikult meie allpool nimetatud andmekaitseametnikule (DPO).  Käsitleme teie kaebust põhjalikult ja teeme kõik mõistlikud jõupingutused, et vastata teile õigeaegselt ja tegelda teie murega.  Teil on õigus esitada ka sõltumatu kaebus asjaomasele välisele vaidluste lahendamise organile, kui see on kohalikes õigusaktides ette nähtud.  Omalt poolt teeme kõik vajaliku, et koostöös vaidluste lahendamise organiga teie muredele õigeaegselt lahendus leida.
  
Kontaktisiku andmed

VFS on andmekaitseametnikuks (DPO) määranud oma asepresidendi ja teabe peaspetsialisti Adrian Samareanu, kes vastutab selle deklaratsiooni ja andmekaitseseaduse järgimise ja täitmise tagamise eest.
Temaga saate ühendust võtta kirja või e-posti teel aadressil:
  
Adrian Samareanu
Volvo Financial Services
Hunderenveldlaan 10
B - 1082 Brussels
Belgium
E-post:adrian.samareanu@vfsco.com
   
Lisage kirjale oma nimi, aadress, telefoninumber ja/või e-posti aadress ning taotluse selgesõnaline kirjeldus.

  
Deklaratsiooni jõustumiskuupäev ja muudatused
  
Selles deklaratsioonis kirjeldatud kohustused ja tegevused kehtivad alates 30. juunist 2016. Jätame endale õiguse seda deklaratsiooni igal ajal muuta või see tühistada, järgides aluspõhimõtteid ja kehtivaid õigusakte.
  
Aluspõhimõtete rakendamise piiratus
Aluspõhimõtetest kinnipidamise ulatust võivad VFSi jaoks piirata (a) õiguslikud või eetilised kohustused ja (b) kohaldatav seadus.
     
Nagu USA seadused ette näevad, järgib VFS programmi Safe Harbor põhimõtteid, mida haldab Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium, ja on endiselt selle programmi registreeritud osaleja (lisainfo aadressilhttp://www.export.gov/safeharbor). Peale selle kinnitame veel kord, et kohustume kinni pidama eespool kirjeldatud aluspõhimõtetest ja kasutame selleks sobivat tööprotsessi. Siia kuuluvad ka rahvusvaheliselt tunnustatud tüüptingimustel põhinevad lepingud isikuandmete seadusliku edastamise kohta ühest riigist teise, mida võib aeg-ajalt vaja minna meie õigustatud ärieesmärkide teostamiseks.